Circular – Economy – ไทย

Circular – Economy – ไทย

เราตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปฏิบัติในภาคธุรกิจและจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคไปสู่แนวทางปฏิบัติเชิงปฏิรูปผ่านตัวอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ประยุกต์ใช้ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วน ความร่วมมือจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริง

โมเดลธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ได้

1.วัสดุหมุนเวียน

ใช้พลังงานหมุนเวียนและวัตถุดิบชีวภาพหรือรีไซเคิลได้ทั้งหมด

2.ยืดอายุผลิตภัณฑ์

ขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยการซ่อมแซม อัปเกรด และขายต่อ ตลอดจนผ่านนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์

3.รูปแบบการแบ่งปัน

เชื่อมโยงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันและส่งเสริมการใช้ร่วมกัน การเข้าถึง หรือการเป็นเจ้าของเพื่อเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์

4.ผลิตภัณฑ์เป็นบริการ

ย้ายออกจากการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และเสนอการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินแก่ลูกค้า ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรักษาผลประโยชน์ของผลผลิตทรัพยากรแบบหมุนเวียนหรือการเป็นเจ้าของเพื่อเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์

5. การกู้คืนทรัพยากร

กู้คืนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์จากวัสดุ ผลพลอยได้ หรือของเสีย