TRANSITION FOR SUSTAINABILITY – ไทย

TRANSITION FOR SUSTAINABILITY – ไทย

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

การขับเคลื่อนด้วยการสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจ การเคลื่อนไหวเพื่อความยั่งยืนของเราขยายประเด็นความเข้าใจของเราและพัฒนาแคมเปญที่ผลักดันแนวทางแก้ไขในเชิงบวกอยู่เสมอ เราได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อที่ว่าในทุกๆ วัน เราสามารถกำหนดและหล่อหลอมสังคมที่ทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้

ดังนั้น เรากำลังอยู่ในกระบวนการกำหนดรูปแบบกระบวนการทำงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการลดของเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเราอย่างมาก